POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym Polityką Ochrony Danych Osobowych chcemy Państwu przekazać szczegółowe informacje, jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Niniejsze pismo służy przekazaniu Ci informacji, o której mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i dane kontaktowe

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Muzyczna sp. z o.o., ul.Kilińskiego 78 A, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343571094, REGON: 383286293, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 0000785113, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej „My”)

Możesz się z nami kontaktować
 • Listownie, na adres: Muzyczna sp. z o.o., ul.Kilińskiego 78 A, 33-300 Nowy Sącz
 • Mailowo, na adres: decybelix@decybelix.pl
Jak przetwarzamy dane osobowe?

W świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach: realizacji celów na podstawie Twojej zgody - (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO np.:
 • korzystanie z usług newsletterowych,
 • przekazywania informacji na temat promocji produktów i usług,
 • wydarzeń lub akcji organizowanych przez nas,
zawarcia i wykonania łączącej nas umowy - (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO np.:
 • w ramach kupna - sprzedaży, w tym transakcji w sklepie internetowym,
 • wykonania wycen produktów,
 • zapewnienia poprawnej jakości usług ,
 • obsługi zapytań do nas kierowanych (np. poprzez formularz kontaktowy),
 • obsługi Państwa próśb zapytań, które do Nas są kierowane w związku z realizacją umowy,
realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO np.
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • obsługa Twoich próśb i zapytań ich obsługi, które do Nas są kierowane w związku z wykonaniem umowy,
 • windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej,
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy od Państwa podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, w związku z każdą transakcją.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  1. naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
  2. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  3. podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Państwem umowy, np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  4. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  1. naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
  2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  3. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania przez Państwa zapłaty wystawionych przez nas faktur w terminie;
  4. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty;
  5. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG.

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane?

W przypadku korzystania z Twoich danych na podstawie zgody korzystamy z Państwa danych osobowych do momentu jej cofnięcia i rezygnacji z celów osiąganych dzięki niej.

W transakcjach związanych z realizacją umowy przez okres ich realizacji transakcji oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania tych transakcji. W związku z realizacją przepisów prawa, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach np. podatkowych.

Jakie przysługują Tobie uprawnienia związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:?
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 • prawo usunięcia danych osobowych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do sprzeciwu.
Swoje prawa wymienione możesz realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
 • Z żądaniami opisanymi wyżej możesz wystąpić do Nas zgodnie z podanymi informacjami kontaktowymi.
 • Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
 • Udzielimy Ci informacji, na piśmie, według naszego wyboru:
  • listem poleconym, na podany przez Ciebie adres pocztowy lub
  • drogą elektroniczną, na podany przez Ciebie adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:
   • przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądasz udzielenia informacji w innej formie – wówczas przekażemy Ci informacje na podany przez Ciebie adres e-mail;
   • zażądasz udzielenia informacji ustnie, a Twoja tożsamość zostanie przez nas potwierdzona innymi sposobami – wówczas udzielimy Ci informacji ustnie.
 • Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano Spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
 • Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.